Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Głównie osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, dużo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – znacznie większa ich część przeznaczona jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, na przykład co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, że w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje nieznaczny ułamek z funduszu, jaki do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny często posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.