Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Potrzebujesz szczegółowych informacji dotyczących noty księgowej 40 euro? Zajrzyj na https://bit.ly/34J8RRS

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Wypada jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia we wniesienia należności może być zwyczajne przeoczenie lub przejściowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego darmowo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest także w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]